Šahovski Savez Beograda Šahovski Savez Beograda
Ministartstvo Omladine i Sporta Ministartstvo Omladine i Sporta
Hotel Slavija Hotel Slavija